Cơ sở dữ liệu về cung (bán) – cầu (mua) công nghệ nhằm hỗ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong việc tìm kiếm nguồn thông tin công nghệ cần thiết cho hoạt động đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị và chuyển giao công nghệ với sự tham gia của các bên cung – cầu công nghệ và các tổ chức trung gian. Đồng thời hỗ trợ, tư vấn giúp các đơn vị giới thiệu, chào bán, chuyển giao công nghệ cho các đối tác có nhu cầu. Qua đó, tạo sự liên kết giữa nghiên cứu, ứng dụng các kết quả khoa học và công nghệ, thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ, tạo môi trường thuận lợi cho quá trình chuyển giao, đổi mới công nghệ, nâng cao sức sản xuất và cạnh tranh của đơn vị.

CỞ SỞ DỮ LIỆU BAO GỒM 04 CHỨC NĂNG CHÍNH:

1.    TÌM KIẾM CUNG-CẦU CÔNG NGHỆ

·     Tìm kiếm nguồn cung công ngh: Hỗ trợ tìm kiếm các công nghệ/thiết bị đang chào bán/chuyển giao trên thị trường.

·     Tìm kiếm nhu cầu công nghệ: Hỗ trợ tìm kiếm các công nghệ/thiết bị đang cần mua/đặt hàng của các đơn vị.

2.    DOANH NGHIỆP

·     Đăng ký tài khoản trực tuyến: Hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký tài khoản trực tuyến để đăng ký trực tuyến nguồn cung, nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp mình và quản lý kết nối cung - cầu hoặc cầu cung.

3.    THÔNG TIN CHUYÊN GIA

·     Tìm kiếm chuyên gia: Tìm kiếm thông tin chuyên gia trong lĩnh vực cung cầu công nghệ.

4.    DỮ LIỆU PHÁP LÝ

·     Tìm kiếm văn bản pháp quy: Cung cấp các Quy định của Pháp luật những vấn đề liên quan đến công nghệ, chuyển giao công nghệ trong nước hiện nay.

·     Khung pháp lý chuyển giao công nghệ: Cung cấp các Khung pháp lý của Pháp luật những vấn đề liên quan đến công nghệ.

 

                         Cần hỗ trợ thêm thông tin xin liên hệ:

                                    Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định.

                                    Điện thoại: (0256).3521098  -  DĐ: 0903.570656 (Mr. Trường)