KHUNG PHÁP LÝ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

# Căn cứ File đính kèm Ghi chú
1 Chuyển giao công nghệ
1.1 Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 LuatCGCNNam2017.pdf Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017
1.2 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ NghiDinh76.pdf Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
1.3 Thông tư số 03/2016/TT-BKHCN ngày 30/3/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ 03.2016 BKHCN.pdf Quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư.
1.4 Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định QD 17.pdf Ban hành Quy chế Quản lý Chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định
1.5 Thông tư số 02/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ. TT-02-BKHCN.PDF Quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; mẫu văn bản trong hoạt động cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ
1.6 Thông tư số 169/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài Chính VanBanGoc_169_2016_TT-BTC.pdf Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ
1.7 Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ 66_2014_QD-TTg.doc Quyết định phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
1.8 Quyết định 13/2017/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ 13_2017_QD-TTg.doc Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
1.9 Quyết định 34/2019/QĐ-TTg ngày 18/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ 34_2019_QD-TTg_DM CNC.doc Quyết định quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
1.10 Quyết định 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ 38_2020_QD-TTg_Danh muc CNC.doc Quyết định Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển của Thủ tướng Chính phủ