VĂN BẢN PHÁP QUY

# Nội dung Số quyết định Ngày ban hành File đính kèm
1 Quyết định ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển 38/2020/QĐ-TTg 30/12/2020 38_2020_QD-TTg_Danh muc CNC.pdf
2 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao 04/2020/TT-BKHCN 28/09/2020 04_2020_TT-BKHCN_Tieu chi DA CNC.doc
3 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 76/2018/NĐ-CP 15/05/2018 76_2018_ND-CP_380225.doc
4 Thông tư hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất 17/2019/TT-BKHCN 10/12/2019 17-2019-TT-BKHCN-danh gia trinh do CN.pdf
5 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ 13/2017/QĐ-TTg 28/04/2017 13_2017_QD-TTg.doc
6 Quyết định về việc phê duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển 66/2014/QĐ-TTg 25/11/2014 66_2014_QD-TTg.doc
7 Quyết định quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ 34/2019/QĐ-TTg 18/12/2019 34_2019_QD-TTg_DM CNC.doc
8 Luật Công nghệ cao 21/2008/QH12 13/11/2008 21_2008_QH12_Luat CNC.doc
9 Quy chế Quản lý chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định 17/2019/QĐ-UBND 17/04/2019 TDCN_QD 17-2019.pdf
10 Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 07/2017/QH14 19/06/2017 LuatCGCNNam2017.pdf
11 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006 120/2014/NĐ-CP 17/12/2014 ND120suadoibosung.pdf
12 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 32/2013/QH13 19/06/2013 LuatthuethunhapDNsuadoi2013.pdf
13 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 103/2011/NĐ-CP 15/11/2011 ND103dieuchinhbosung.pdf
14 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 133/2008/NĐ-CP 31/12/2008 ND133thihanhluatCGCN2016.pdf
15 Luật chuyển giao công nghệ năm 2006 80/2006/QH11 29/11/2006 LuatChuyengiaoCongnghe2006.pdf